learning using camtasia
(cam-01)

อาจารย์: wiwit thanajitsin


 
learning using camtasia
วัตถุ ประสงค์ เพื่อให้ครูนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ camtasia สามารถสร้างสื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ