การอบรมการบริหารจัดการServerคอมพิวเตอร์หลักสูตรAdvance
(2003 server_3)

 รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้

อาจารย์: wiwit thanajitsin


ช่างคิดการอบรมการบริหารจัดการServerคอมพิวเตอร์หลักสูตรAdvance เอกสาร วีดีโอ ได้รับความกรุณาจากทีมวิทยากรและบริษัทไมโครซอฟร์มอบให้ อยากเห็นโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรคอมพิวเตอร์จากสพฐ.ปีงบประมาณ 2551 2550 2549และปีทีย้อนหลังไปได้ศึกษาและควบคุมดูแลใช้ประโยชน์จากเครื่องserverที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
21เม.ย.-30เม.ย.2551  ณ โรงแรมออลซีซันส์ พัทยา จังหวัดชลบุรี