โครงการนำร่องพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนโดยใช้รูปแบบCNED MODEL สพท.พบ.1
(cned pb1)

 รายวิชานี้อนุญาตให้บุคคลทั่วไป เข้ามาศึกษาได้

อาจารย์: wiwit thanajitsin


โครงการนำร่องพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนโดยใช้รูปแบบCNED MODEL สพท.พบ.1
เมื่อวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2552 สำนักงานเขตพื้นการศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ได้จัดอบรมผู้ติดตั้งและผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยใช้รูปแบบ CNED MODEL  ณ โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 16 โรงเรียน ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 40 คน โดยมีนายประชุม  แรงกสิกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 2 เป็นวิทยากร