ประเภทของรายวิชา:


e-learning
Teacher: wiwit thanajitsin
elearning pratom 1 about thai math science social english
otpc_p1
Teacher: wiwit thanajitsin
otpc_p1 elearning for pratom 1 have thai mathemetic social english
tablet ebook_p1
เอกสาร pdf lum num pa-tee
science play & learn pra_wat_sath sad_sa_na math pol_la_maeng
tablet LO_p1
บทเรียนภาษาไทยอิเลคทรอนิกชันประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่
1และภาคเรียนที่ 2
บทเรียนคณิตศาสตร์อิเลคทรอนิกชันประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่
1และภาคเรียนที่ 2
บทเรียนวิทยาศาสตร์อิเลคทรอนิกชันประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่
1และภาคเรียนที่ 2
บทเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอิเลคทรอนิกชันประถมศึกษาปีที่
1 ภาคเรียนที่ 1และภาคเรียนที่ 2
บทเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอิเลคทรอนิกชันประถมศึกษาปีที่
1 ภาคเรียนที่ 1และภาคเรียนที่ 2
บทเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอิเลคทรอนิกชันประถมศึกษาปีที่
1 ภาคเรียนที่ 1และภาคเรียนที่ 2