ประเภทของรายวิชา:


รายวิชาทั้งหมด 
edlaw201 ความรู้ด้านวิชาการศึกษาเพื่อการปฏิบัติราชการ 2info
kmcom100คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำหรับผู้บริหารฯ สำเนา 1info
km400 การเสริมสร้างความรู้สำหรับการปฏิบัติราชการ 3info
kmcom100คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำหรับผู้บริหารฯinfo
KM310การเสริมสร้างความรู้ด้านระเบียบกฎหมายเพื่อการปฏิบัติราชการ 10info
KM309การเสริมสร้างความรู้ด้านระเบียบกฎหมายเพื่อการปฏิบัติราชการ 9info
KM308การเสริมสร้างความรู้ด้านระเบียบกฎหมายเพื่อการปฏิบัติราชการ 8info
KM307การเสริมสร้างความรู้ด้านระเบียบกฎหมายเพื่อการปฏิบัติราชการ 7info
KM306การเสริมสร้างความรู้ด้านระเบียบกฎหมายเพื่อการปฏิบัติราชการ 6info
KM305การเสริมสร้างความรู้ด้านระเบียบกฎหมายเพื่อการปฏิบัติราชการ 5info
KM304การเสริมสร้างความรู้ด้านระเบียบกฎหมายเพื่อการปฏิบัติราชการ 4info
KM301การเสริมสร้างความรู้ด้านระเบียบกฎหมายเพื่อการปฏิบัติราชการ 1info
edlaw201 ความรู้ด้านวิชาการศึกษาเพื่อการปฏิบัติราชการ 2 สำเนา 1info
edlaw203ความรู้ด้านกฎหมายเพื่อการปฏิบัติราชการ 4 สำเนา 1info
KM302การเสริมสร้างความรู้ด้านระเบียบกฎหมายเพื่อการปฏิบัติราชการ 2info
KM303การเสริมสร้างความรู้ด้านระเบียบกฎหมายเพื่อการปฏิบัติราชการ 3info
edlaw203ความรู้ด้านกฎหมายเพื่อการปฏิบัติราชการ 4info