ประเภทของรายวิชา:


000-อินทราเน็ต
อาจารย์: wiwit thanajitsin

เว็บไซต์นี้ประกอบด้วยเว็บออฟไลน์ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและคุณครูที่จะใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เป็นสื่อที่ทางสทร.ได้ทำการจัดสรรให้กับโรงเรียนและเขตพื้นที่ต่างๆได้นำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนที่โรงเรียน