ประเภทของรายวิชา:


ภาษาอังกฤษ ป.1
อาจารย์: wiwit thanajitsin
ภาษาอังกฤษ ป.1
ภาษาอังกฤษ ป.2
อาจารย์: wiwit thanajitsin
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
ภาษาอังกฤษ ป.3
อาจารย์: wiwit thanajitsin
ภาษาอังกฤษ ป.3
ภาษาอังกฤษ ป.4
อาจารย์: wiwit thanajitsin
ภาษาอังกฤษ ป.4
ภาษาอังกฤษ ป.5
อาจารย์: wiwit thanajitsin
ภาษาอังกฤษ ป.5
ภาษาอังกฤษ ป.6
อาจารย์: wiwit thanajitsin
ภาษาอังกฤษ ป.6