ประเภทของรายวิชา:


วิทยาศาสตร์ ป.1


วิชา วิทยาศาสตร์ ป.
อักษรย่อ sci01

มาตรฐานการเรียนรู้
ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้(ตารางก)
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้
การจัดทำโครงงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่1สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต
บทที่1สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
ใบความรู้ที่1สิ่งมีชีวิต
บทที่2พืชรอบตัวเรา
ใบความรู้ที่2พืชรอบตัวเรา
บทที่3พืชน่ารู้
โครงงานวิทยาศาสตร์กับพี่หนูนิด
บทที่4สัตว์น่ารัก
โครงงานวิทยาศาสตร์กับพี่หนูนิด
แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่1(บทที่1-4)


การดำรงชีวิตของมนุษย์
บทที่5เรียนรู้ด้วยตนเอง
ใบความรู้ที่3อากาศนั้นสำคัญไฉน
บทที่6อาหารดีมีประโยชน์
โครงงานวิทยาศาสตร์กับพี่หนูนิด
บทที่7ร่างกายของเรา
ใบความรู้ที่4ท้องกับตัว
แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่1(บทที่5-7)


หน่วยการเรียนรู่ที่2ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
บทที่1สิ่งแวดล้อมของเรา
บทที่2เรารักสิ่งแวดล้อม
ใบความรู้ที่1ขยะขยะขยะ
แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่2


หน่วยการเรียนรู้ที่3สารและสมบัติของสาร
บทที่1ของเล่นของใช้
บทที่2ประสาทสัมผัสของเรา
บทที่3วัสดุใกล้ตัว
แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่3


หน่วยการเรียนรู้ที่4แรงและการเคลื่อนที่
บทที่1แรงคืออะไร
บทที่2ประเภทของแรง
แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่4


หน่วยการเรียนรู้ที่5พลังงาน
บทที่1พลังงานรอบตัว
บทที่2มารู้จักแบตเตอรี่
แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่5


หน่วยการเรียนรู้ที่6กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
บทที่1เรียนรู้เรื่องดิน
บทที่2ดินดีมีประโยชน์
แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่6


หน่วยการเรียนรู้ที่7ดาราศาสตร์และอวกาศ
บทที่1ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์
บทที่2ดฟ้าดูดาว
แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่7


ภาคผนวกวิทยาศาสตร์ป.2


วิทยาศาสตร์ ป.2
sci002

มาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นป.2 
โครงงาน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โลกสวยด้วยพืช 
บทที่ 1 รู้จักสัตว์ 
บทที่ 2 สัตว์เติบโต 
บทที่ 3 สัตว์รอบตัว 
บทที่ 4 เรารักสัตว์ 
แบบทดสอบวินัจฉัยผลการเรียนรู้ที่
1 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สัตว์โลกผู้น่ารัก 
บทที่ 1 รู้จักสัตว์... 
บทที่ 2 สัตว์เติบโต... 
บทที่ 3 สัตว์รอบตัว... 
บทที่ 4 เรารักสัตว์... 
แบบทดสอบวินัจฉัยผลการเรียนรู้ที่
2... 


หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรียนรู้ธรรมชาติ 
บทที่ 1 ชีวิตที่รอดมาได้... 
บทที่ 2 การตอบสนองของพืชและสัตว์... 
บทที่ 3 ชีวิตสัมพันธ์... 
แบบทดสอบวินัจฉัยผลการเรียนรู้ที่
3... 
*โครงงานวิทยาศาสตร์กับพี่หนูนิด... 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา 
บทที่ 1 ทรัพยากรธรรมชาติ 
บทที่ 2 ดินในท้องถิ่นเรา 
บทท 3 แหล่งน้ำในท้องถิ่น 
แบบทดสอบวินัจฉัยผลการเรียนรู้ที่
4 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ตัวเราน่าสนใจ 
บทที่ 1 เราเจริญเติบโต 
บทที่ 2 เราดูแลตนเอง 
บทที่ 3 เรามีการตอบสนอง 
แบบทดสอบวินัจฉัยผลการเรียนรู้ที่
5 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ของเล่นของใช้แสนรัก 
บทที่ 1 หลากหลายวัสดุ 
บทที่ 2 เลือกคิดประดิษฐ์เล่น 
แบบทดสอบวินิจฉัยผลการเรียนรู้ที่ 6 


หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 แรงในธรรมชาติ 
บทที่ 1 แม่เหล็กมหัศจรรย์ 
บทที่ 2 ประโยชน์ของแม่เหล็ก 
บทที่ 3 แรงทางไฟฟ้า 
แบบทดสอบวินิจฉัยผลการเรียนรู้ที่ 7 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 พลังงานรอบตัวเรา 
บทที่ 1 แบตเตอรี่ 
บทที่ 2 พลังงานไฟฟ้าน่าศึกษา 
บทที่ 3 แหล่งพลังงานสร้างชีวิต 
แบบทดสอบวินิจฉัยผลการเรียนรู้ที่
8 
วิทยาศาสตร์ป.3

วิชา วิทยาศาสตร์ ป.3
อักษรย่อ sci003
ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตารางวิเคราะห์ขอบข่ายและลำดับสาระการเรียนรู้ฯ 
ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียน
ของ สมศ 


หน่วยการเรียนรู้ที่
1 ชีวิตสัมพันธ์ 
บทที่ 1 เหมือนใคร 
บทที่ 2 ชีวิตที่รอดมาได้ 
บทที่ 3 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
แบบทดสอบวินิจฉัยผลการเรียนรู้ที่
1 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ธรรมชาติรอบตัว 
บทที่ 1 ทรัพยากรในท้องถิ่นฉัน 
บทที่ 2 นักอนุรักษ์น้อย 
แบบทดสอบวินิจฉัยผลการเรียนรู้ที่
2 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วัสดุรอบตัวเรา 
บทที่ 1 สมบัติขอววัสดุ 
บทที่ 2 เมื่อวัสดุเปลี่ยนแปลง 
แบบทดสอบวินิจฉัยผลการเรียนรู้ที่
3 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ 
บทที่ 1 วัตถุกับแรงกระทำ 
บทที่ 2 แรงโน้มถ่วงของโลก 
แบบทดสอบวินิจฉัยผลการเรียนรู้ที่
4 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ไฟฟ้าน่าฉงน 
บทที่ 1 ไฟฟ้ามาจากไหน 
บทที่ 2 เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเรา 
แบบทดสอบวินิจฉัยผลการเรียนรู้ที่
5 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 มหัศจรรย์แห่งน้ำ 
บทที่ 1 สมบัติและคุณภาพของน้ำ 
บทที่ 2 น้ำเพื่อชีวิต 
แบบทดสอบวินิจฉัยผลการเรียนรู้ที่
6 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 อากาศรอบตัวเรา 
บทที่ 1 มารู้จักกับอากาศ 
บทที่ 2 อากาศกับสุขภาพ 
บทที่ 3 อุณหภูมิและการเคลื่อนที่ของอากาศ 
แบบทดสอบวินิจฉัยผลการเรียนรู้ที่
7 
โครงงานวิทยาศาสตร์กับพี่หนูนิด 
วิทยาศาสตร์ป.4
อาจารย์: wiwit thanajitsin

วิชา วิทยาศาสตร์ ป.4
อักษรย่อ sci004
มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้(ตาราง
ก) 
ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ 
การจัดทำโครงงาน 

หน่วยการเรียนรู้ที่
1 พืชรอบตัว 
บทที่ 1
หน้าที่และส่วนประกอบของพืช 
บทที่ 2
พืชเจริญโติบโต 
ใบความรู้ที่ 1
อาหารของพืช 
บทที่ 3
พืชผู้ผลิต 
บทที่ 4
สนใในพืช 
ใบความรู้ที่ 2
ทำไมใบไม้จึงร่วง 
แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่
1 

หน่วยการเรียนรู้ที่
2 สัตว์น่ารัก พืชน่ารู้ 
บทที่ 1
พืชในท้องถิ่น 
บทที่ 2
วัฏจักรชีวิตพืชดอก 
บทที่ 3 รักพืช
รักษ์พืช 
ใบความรู้ที่ 1
ปุ๋ย 
แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่
2 (บทที่ 1-3) 
โครงงานวิทยาศาสตร์กับพี่หนูนิด 
บทที่ 4
สัตว์ในท้องถิ่น 
บทที่ 5
วัฏจักรชีวิตสัตว์ 
บทที่ 6 รักสัตว์
รักษ์สัตว์ 
ใบความรู้ที่ 2
การคุ้มครองและสงวนรักษาพันธ์สัตว์ 
แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่
2 (บทที่ 4-6) 
โครงงานวิทยาศาสตร์กับพี่หนูนิด 

หน่วยการเรียนรู้ที่
3 กินดี มีสุข 
บทที่ 1 อาหารดี
มีประโยชน์ 
ใบความรู้ที่ 1
รับประทานอย่างไร ให้สุขภาพแข็งแรง 
บทที่ 2 กินให้ถูก
กินให้เป็น 
บทที่ 3
อาหารกับสารเคมี 
แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่
3 

หน่วยการเรียนรู้ที่
4 พลังงานแสง 
บทที่ 1
เรียนรู้เรื่องแสง 
บทที่ 2
รุ้งกินน้ำ 
บทที่ 3
เซลล์สุริยะ 
แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่
4 

หน่วยการเรียนรู้ที่
5 หินและการเปลี่ยนแปลง 
บทที่ 1
หินในท้องถิ่นของเรา 
บทที่ 2
การเปลี่ยนแปลงของหิน 
ใบความรู้ที่ 1
ใต้เปลือกโลกมีอะไร? 
บทที่ 3
กำเนิดดิน 
แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่
5 

หน่วยการเรียนรู้ที่
6 จักรวาลและอาวกาศ 
บทที่ 1
จักรวาลและกาแล็กซี 
บทที่ 2
ระบบสุริยะ 
แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่
6 
โครงงานวิทยาศาสตร์กับพี่หนูนิด 
แบบบันทึกเสอนโครงงาน 

ภาคผนวก 

วิทยาศาสตร์ป.5
อาจารย์: wiwit thanajitsin

วิชา วิทยาศาสตร์ ป.5
อักษรย่อ sci005

มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้(ตาราง
ก) 
ตารางเปรียบทเยบการวิเคราะห์มาตรฐาน 
ขอข่ายสาระการเรียนร้ 
การจัดทำโครงงาน 

 
หน่วยการเรียนรู้ที่
1 พืชแพร่พันธุ์ 
บทที่ 1 การสิบพันธ์ของพืชมีดอก 
บทที่ 2 เราช่วยกันขยายพันธุ์พืช 
แบบทดสอบวินิจฉัยผลการเรียนรู้ที่
1 

หน่วยการเรียนรู้ที่
2 สัตว์แพร่พันธุ์ 
บทที่ 1 กำเนิดสัตว์โลก 
บทที่ 2 เราช่วยกันขยายพันธ์สัตว์ 
บทที่ 3 พฤติกรรมของสัตว์ 
แบบทดสอบวินิจฉัยผลการเรียนรู้ที่
2 

หน่วยการเรียนรู้ที่
3 มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิต 
บทที่ 1 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
บทที่ 2 ความหลากหลายของพืชและสัตว์ 
แบบทดสอบวินิจฉัยผลการเรียนรู้ที่
3 
 
หน่วยการเรียนรู้ที่
4 นานาวัสดุ 
บทที่ 1 วัสดุในชีวิตประจำวัน 
บทที่ 2 สถานะของสาร 
แบบทดสอบวินิจฉัยผลการเรียนรู้ที่
4 

หน่วยการเรียนรู้ที่
5 แรงและความดัน 
บทที่ 1 แรงลัพธ มวล และความหนาแน่น 
บทที่ 2 ความดัน และแรงลอยตัว 
บทที่ 3 แรงเสียดทาน 
แบบทดสอบวินิจฉัยผลการเรียนรู้ที่
5 

หน่วยการเรียนรู้ที่
6 เสียงกับการได้ยิน 
บทที่ 1 กำเนิดเสียง 
บทที่ 2 เสียงรอบตัวเรา 
แบบทดสอบวินิจฉัยผลการเรียนรู้ที่
6 

หน่วยการเรียนรู้ที่
7 น้ำฟ้า และดวงดาว 
บทที่ 1 ลมฟ้าอากาศ 
บทที่ 2 เรียนรู้เรื่องลม 
บทที่ 3 วัฏจักรของน้ำ 
บทที่ 4 ปรากฏการณืน่ารู้ 
แบบทดสอบวินิจฉัยผลการเรียนรู้ที่
7 

โครงงานวิทยาศาสตร์กับพี่หนูนิด วิทยาศาสตร์ป.6


วิชา วิทยาศาสตร์ ป. 6
อักษรย่อ sci006
ตารางวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนการเรียนรู้
(ตาราง ก.) 
ตารางวิเคราะห์ขอบข่ายและลำดับสาระการเรียนรู้ฯ 


หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สัตว์โลกผู้น่ารัก 
บทที่ 1 สัตว์โลกผู้น่ารัก 
บทที่ 2 ระบบอวัยวะของสัตว์ 
แบบทดสอบวินิจฉัยผลการเรียนรูที่ 1 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ร่างกายของเรา 
บทที่ 1 ระบบต่าง ๆ ในร่างกาย.. 
52-59-10 
60-69-11 
บทที่ 2 สารเสพติด...ชีวิตอันตราย.. 
บทที่ 3 เราเติบโต 
แบบทดสอบวินิจฉัยผลการเรียนรู้ที่
2 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม .... 
บทที่ 1 ชีวิตสัมพันธ์ 
116-127-17 
บทที่ 2 เรารักทรัพยากร... 
139-147-19 
148-157-20 
แบบทดสอบวินิจฉัยผลการเรียนรู้ที่
3 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สารในชีวิตประจำวัน 
บทที่ 1 รอบรู้เรื่องสาร 
บทที่ 2 สารรอบตัวเรา 
บทที่ 3 เมื่อสารเปลี่ยนแปลง 
แบบทดสอบวินิจฉัยผลการเรียนรู้ที่
4 

หน่ยวการเรียนรู้ที่
5 ไฟฟ้าน่ารู้ 
บทที่ 1 วงจรไฟฟ้า 
บทที่ 2 แม่เหล็กไฟฟ้า 
แบบทดสอบวฟนิจฉัยผลการเรียนรุ้ที่
5 

หน่วยการเรียนรู้ที่
6 จักรวาลและอวกาศ 
บทที่ 1 ข้างขึ้น ข้างแรม 
บทที่ 2 ฤดูกาลต่าง ๆ 
บทที่ 3 การเกิดอุปราคา 
บทที่ 4 ท่องอวกาศ 
แบบทดสอบวินิจฉัยผลการเรียนรู้ที่
6 

โครงงานวิทยาศาสตร์กับพี่หนูนิด 
 
ข้อทดสอบวัดมาตรฐานการเรียนรู้
ช่วงชั้นที่ 1-2