หนังสือเรียน
(wbook_edu1)

 บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

\\School\ftp\wbook\หนังสือเรียน

บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้