ONE TABLET PC per CHILD เป็นโครงการของรัฐบาลที่ต้องกาให้ใช้ไอซีทีมาช่วยเด็กไทยทุกคนได้ใช้เพื่อสืบค้นหาความรู้ได้อย่างกว้างขวาง
  • otpc_p1 เป็นบทเรียนอีเลคทรอนิกส์สำหรับนักเรียนมี 5 กลุ่มสารการเรียนรู้ ประกอบด้วย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและว้ฒนธรรม ภาษาอังกฤษ