dltv primary+++++dltv primary ประกอบไปด้วยคลิบสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ปีการศึกษา 2553  2552  2551 มี 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  เรียงลำดับเป็นปีๆเพื่อสะดวกในการค้นหาและใช้งาน
ประเภทย่อย
dltvp1
dltvp2
dltvp3
dltvp4
dltvp5
dltvp6