สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 • สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
  สารบัญรวม เล่ม ๑ - ๒๕

  เล่ม ๑ ได้พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๑๖ มีเรื่อง ๙ เรื่อง คือ
  ดวงอาทิตย์ อุปราคา ท้องฟ้ากลางคืน นก ปลา เครื่องจักรกล พลังงาน อากาศยาน ดนตรีไทย


  เล่ม ๒ ได้พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๑๘ มีเรื่อง ๑๐ เรื่อง คือ
  การจำแนกและจัดลำดับหมวดหมู่ของสัตว์ เวลา บรรยากาศ การตรวจอากาศ อุตสาหกรรม อุปกรณ์ มหาราชในประวัติศาสตร์ไทย การศึกษา กรุงเทพมหานคร ตราไปรษณียากรไทย


  เล่ม ๓ ได้พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๒๐ มีเรื่อง ๑๐ เรื่อง คือ
  ข้าว ข้าวโพด ฝ้าย ยางพารา ทรัพยากรป่าไม้ ผลิตผลป่าไม้ การทำไม้ วัชพืช วัวควาย ช้าง


  เล่ม ๔ ได้พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๒๑ มีเรื่อง ๑๐ เรื่อง คือ
  การเรืองแสงของสิ่งมีชีวิต การหายใจ ความสมดุลของของเหลวในร่างกาย ไวรัส ปรากฏการณ์ของอากาศ ภูมิอากาศ รถไฟ การศาสนา การต่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์ ลำดับพระมหากษัตริย์ไทย


  เล่ม ๕ ได้พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๒๓ มีเรื่อง ๘ เรื่อง คือ
  ผัก ไม้ผล อ้อย มันสำปะหลัง พืชหัว การขยายพันธุ์พืช เป็ดไก่ พันธุ์ไม้ป่า


  เล่ม ๖ ได้พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๒๕ มีเรื่อง ๑๕ เรื่อง คือ
  คณิตศาสตร์เบื้องต้น ประวัติและการพัฒนาเกี่ยวกับจำนวน เซต ตรรกวิทยา ฟังก์ชัน สมการและอสมการ จุดเส้นและผิวโค้ง ระยะทาง พื้นที่ ปริมาตร สถิติ ความน่าจะเป็น เมตริก กราฟ คณิตศาสตร์ธรรมชาติและศิลปะ


  เล่ม ๗ ได้พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๒๕ มีเรื่อง ๙ เรื่อง คือ
  กล้วยไม้ ผีเสื้อในประเทศไทย การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม โรคพืช ครั่ง การเลี้ยงปลา การชลประทาน บ้านเรื่อนของเรา โทรคมนาคมภาคแรก


  เล่ม ๘ ได้พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๒๖ มีเรื่อง ๗ เรื่อง คือ
  ประวัติการแพทย์และเภสัชกรรมไทย กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา การกำเนิดของโรค การบริบาลและโรคทางกุมารเวชศาสตร์ ศัลยศาสตร์และวิสัญญีวิทยา เลือดและธนาคารเลือดในประเทศไทย อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล


  เล่ม ๙ ได้พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๒๘ มีเรื่อง ๑๓ เรื่อง คือ
  เรื่องของยา สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา วิธีการทางการแพทย์ในการควบคุมการเจริญพันธุ์ การทำแท้ง การสาธารณสุข โรคมะเร็ง รังสีวิทยา ฟันและเหงือกของเรา เวชศาสตร์ชันสูตร เวชศาสตร์ฟื้นฟู นิติเวชศาสตร์ โภชนาการ ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท


  เล่ม ๑๐ ได้พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๓๐ มีเรื่อง ๑๐ เรื่อง คือ
  โรคทางอายุรศาสตร์ โรคติดต่อและโรคเขตร้อน โรคภูมิแพ้ โรคผิวหนังที่พบบ่อยในประเทศไทย โรคตา โรคหู คอ จมูก จิตเวชศาสตร์และสุขภาพจิต สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การปลูกกระดูกข้ามคน


  เล่ม ๑๑ ได้พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๓๑ มีเรื่อง ๙ เรื่อง คือ
  วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ระบบการสั่งงานคอมพิวเตอร์ การประยุกต์คอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ สิ่งประดิษฐ์จากการพัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ผลของการใช้คอมพิวเตอร์ การพัฒนาอักษรไทยในเครื่องคอมพิวเตอร์


  เล่ม ๑๒ ได้พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๓๑ มีเรื่อง ๒๓ เรื่อง คือ
  การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในชนบท การบริการตอบแทนผู้ทำหน้าที่ป้องกันประเทศ ทุนการศึกษา การศึกษาต่อเนื่อง ห้องสมุด สารานุกรม การสังคมสงเคราะห์ สมาคมและมูลนิธิเพื่อการกุศล การประกันสังคม โครงการหลวงกับการพัฒนาที่สูง การเกษตรที่สูงในประเทศไทย การเลี้ยงปศุสัตว์ การบริโภคและอุตสาหกรรมนม ฝนหลวง การพัฒนาชนบท การพัฒนาเกษตรกรรมสำหรับพื้นที่เฉพาะ การสหกรณ์ การอนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การป้องกันและบรรเทาน้ำท่วม ธนาคาร การพัฒนาฝีมือแรงงานและอุปกรณ์การผลิต แผนที่


  เล่ม ๑๓ ได้พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๓๒ มีเรื่อง ๑๑ เรื่อง คือ
  เรือนไทย ชีวิตชนบทไทย หัตถกรรมพื้นบ้าน จิตรกรรมไทย นาฏศิลป์ไทย ตุ๊กตาไทย การละเล่นของไทย อาหารไทย การประดิษฐ์ผักและผลไม้ การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ธนาคาร


  เล่ม ๑๔ ได้พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๓๓ มีเรื่อง ๑๐ เรื่อง คือ
  พระราชวังในกรุงเทพมหานคร พระราชวังในส่วนภูมิภาค ประติมากรรมไทย อาหารสัตว์ พืชอาหารสัตว์ การปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ ข้าวฟ่าง เทคโนโลยีชีวภาพ สารพิษและสิ่งปนเปื้อนอาหาร สมุนไพร


  เล่ม ๑๕ ได้พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๓๔ มีเรื่อง ๑๐ เรื่อง คือ
  ผึ้ง การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย ยาสูบ ไม้สัก ผ้าไทย ชุมชนโบราณในเมืองไทยจากหลักฐานภาพถ่ายทางอากาศ น้ำเสีย ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับสากล


  เล่ม ๑๖ ได้พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๓๕ มีเรื่อง ๑๐ เรื่อง คือ
  การบูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระไตรปิฎกและการชำระพระไตรปิฎก การอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ ศิลาจารึกและการอ่านจารึก สังคมและวัฒนธรรมไทย การผลิตหนังสือ การดนตรีสำหรับเยาวชน การช่างและหมู่บ้านช่าง ดาวเทียมเพื่อการเกษตร การฟื้นฟูสมรรถภาพเยาวชนผู้พิการด้านการศึกษา


  เล่ม ๑๗ ได้พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๓๖ มีเรื่อง ๑๐ เรื่อง คือ
  ช้างเผือก ฉันทลักษณ์ไทย ระบบนิเวศและความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับสิ่งมีชีวิต โรคตับอักเสบจากไวรัส ของเสียที่เป็นอันตราย การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ปอแก้วปอกระเจา พืชเส้นใย การปรับปรุงพันธุ์พืช ข้าวสาลี


  เล่ม ๑๘ ได้พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๓๗ มีเรื่อง ๑๐ เรื่อง คือ
  สภาพแวดล้อมกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในประเทศไทย ประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์ การแต่งกายของคนไทย กฎหมายกับสังคมไทย ประวัติการพิมพ์ไทย ภาษาและอักษรไทย ยาฆ่าแมลง ดินและปุ๋ย การเลี้ยงหมู ระบบการค้าผลิตผลการเกษตร


  เล่ม ๑๙ ได้พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๓๘ มีเรื่อง ๙ เรื่อง คือ
  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พืชน้ำมัน การถนอมผลิตผลการเกษตร ม้า แมลง เครื่องมือทางการแพทย์ที่ ศิลปะการนับเบื้องต้น ภูมิปัญญาชาวบ้าน สารกึ่งตัวนำ


  เล่ม ๒๐ ได้พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๓๙ มีเรื่อง ๑๐ เรื่อง คือ
  ศาสนาและระบบความเชื่อในประเทศไทย ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ จิตรกรรมไทยแบบประเพณี เสียงและมลภาวะทางเสียง เลเซอร์ เซลล์แสงอาทิตย์ อัญมณี เวชศาสตร์การบิน กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อมหรือโรคเอดส์ การปลูกถ่ายอวัยวะ


  เล่ม ๒๑ ได้พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๓๙ มีเรื่อง ๙ เรื่อง คือ
  กระบวนการพยุหยาตรา วีรสตรีไทย ศิลปะการทอผ้าไทย เครื่องถม เครื่องปั้น การตลาดและการส่งออกศิลปหัตถกรรม พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ องค์การสหประชาชาติและองค์การในเครือ


  เล่ม ๒๒ ได้พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๔๐ มีเรื่อง ๙ เรื่อง คือ
  ภาษาศาสตร์ เครื่องถ้วยไทย เครื่องจักสาน ไม้ดอกหอมของไทย เครื่องมือทุ่นแรงและเครื่องจักรกลเกษตร อาชีวอนามัย ครอบครัวไทย สัตว์ทะเล หน้าดิน ท่าอากาศยาน


  เล่ม ๒๓ ได้พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๔๑ มีเรื่อง ๑๐ เรื่อง คือ
  ภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมทางละครไทย(ละครรำ) การละเล่นพื้นเมือง ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย ชาติพันธุ์ เฟิร์นไทย ไม้ในวรรณคดีไทย(ตอน ๑) การทำงานใต้น้ำ ระบบวิทยุ การผลิตเบียร์


  เล่ม ๒๔ ได้พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีเรื่อง ๙ เรื่อง คือ
  วรรณคดีมรดก ไม้ในวรรณคดีไทย(ตอน ๒) เมืองหลวงเก่าของไทย การผลิตรถยนต์ การผลิตจักรยานยนต์ การผลิตปูนซีเมนต์ ปิโตรเลียมและการผลิต โรคติดเชื้ออุบัติใหม่และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ำ แผนพัฒนาประเทศ


  เล่ม ๒๕ ได้พิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๔๔ มีเรื่อง ๘ เรื่อง คือ
  ซอฟต์แวร์พื้นฐานสำหรับสำนักงาน ระบบฐานข้อมูล วิวัฒนากาารไมโครคอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ โครงข่ายประสาทเทียม อินเทอร์เน็ต การประยุกต์ใช้ภาษาไทยบนคอมพิวเตอร์ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศใต้ต้นศริสต์ศตวรรษที่ 21 อภิธานศัพท์


  ฉบับกาญจนาภิเษก พิมพ์ขึ้นในวโรกาสมหามงคลกาญจนาภิเษก
  เฉพาะส่วนที่เป็น พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
  พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระอัจฉริยภาพและพระราชกรณีกิจที่สำคัญ พระอัฉริยภาพและพระราชกรณียกิจทางด้านศิลปะ พระอัฉริยภาพทางภาษาและหนังสือ พระมหากษัตริย์นักดนตรี ฝีพระหัตถ์ด้านการถ่ายรูป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานช่าง หุ่นยนต์คุณหมอพระราชทาน


  อื่นๆ
  พระราชดำรัส พระบรมราโชวาท ประัวัติความเป็นมาของโครงการสารานุกรมไทยฯ ฉบับแรก เพลงพระราชนิพนธ์