01ปฐมวัย

01บูรณาการสู่ความพร้อมในการเรียนรู้ คุณครูอโนชา ถิรธำรง รร.สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
ชมแนวคิดสร้างสรรค์หลักสูตรบูรณาการระดับปฐมวัย ในรูปแบบของโรงเรียนเอง ใช้เทคนิคหลักคือการเรียนรู้ผ่านการเล่น และให้เด็กลงมือกระทำจริงเป็นสำคัญ
02ฝึกคิดวางแผนด้วย "ศิลปะ" คุณครูอรวรรณ ผดุงการณ์ รร.สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
ชมการจัดการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการทำงานศิลปะ นำมาใช้ฝึกกระบวนการคิด การวางแผนการทำงานให้กับเด็ก ๆ ได้
03สร้างพื้นฐานการเรียนรู้กับกิจกรรม 5 ประสาทสัมผัส คุณครูเด่นดวง ธรรมทวี รร.บ้านสำโรงเกียรติ
ชมการพัฒนาประสาทสัมผัสทั้ง 5 ตา หู จมูก ลิ้น และกาย ซึ่งเป็นการเริ่มต้นของการเรียนรู้พื้นฐานที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เด็กพร้อมที่จะเรียนในชั้นที่สูงขึ้น
04เรียนปนเล่นกับรามเกียรติ์น้อย คุณครูมยุรี วงศ์ทองคำ รร.สามเสนวิทยาลัย
การสอนศาสตร์ชั้นสูงสำหรับเด็กอนุบาล อย่างวรรณกรรมเรื่องรามเกียรติ์ ผ่านการแสดงบทบาทสมมติ โดยสามารถสอดแทรกคุณธรรมในข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวรรณคดีให้เด็กได้
05ไข่ดีมีประโยชน์ คุณครูรจนา สังวรสินธุ์ รร.วัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง)
กิจกรรมเพื่อฝึกทักษะทางภาษา ความรู้เบื้องต้น เรื่องไข่ ให้เด็กเล็กมีชนิด ส่วนประกอบ ชื่อ และการทำอาหารง่าย จาก ไข่


06เรียนรู้ผ่านการเล่น : พัฒนาการทางคณิตศาสตร์ - Learning Through Play : Mathematical Development
หลักสูตรที่มีพื้นฐานมาจากการเล่น มาจากการเริ่มต้น และการสร้างพื้นฐาน หลักสูตรดังกล่าวจะพัฒนาการด้านคณิตศาสตร์อย่างไร ติดตามชม
07เรียนรู้ผ่านการเล่น : พัฒนาการทางภาษา และการอ่านออกเขียนคล่อง - Learning Through Play : Language and Literacy Development
ชมการนำหลักสูตรใหม่ด้านพื้นฐานการเล่นสำหรับเด็ก 3-7 ขวบ มาใช้ในการพัฒนาด้านภาษา และความสามารถในการอ่าน และเขียน
08สภาโรงเรียน : เริ่มตั้งแต่ปฐมวัย - School Councils : Starting Early
มาชมให้เห็นถึงประโยชน์ของการจัดตั้งสภาโรงเรียน ตั้งแต่ปฐมวัย เหตุใดโรงเรียนจึงจัดตั้งสภาโรงเรียนระดับปฐมวัยขึ้น การทำงานของสภาเป็นอย่างไร มีปัญหาอะไรบ้าง
09กิจกรรมแก้ปัญหาการไม่พูดและแสดงออก (ระดับปฐมวัย) ครูฐาวดี ทองขะโชค รร.อนุบาลเด่นหล้า
ชมกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ และศิลปะการแสดงมาใช้ในการแก้ปัญหาเด็กในปฐมวัยที่ไม่กล้าพูดกล้าคุย ไม่กล้าแสดงออก โดยกิจกรรมแต่ละอย่างจะใช้ในการแก้ปัญหาที่ต่างกัน
10กิจกรรม...ผักสะอาดน่ากิน Uncut Classroom ตอน 1 ครูจินดา อยู่สุข รร.บ้านหนองพลับ
ชมห้องเรียนแบบไม่ตัดต่อ ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อกระตุ้นเด็กที่ไม่ชอบกินผัก หันรู้สึกดีต่อการกินผักของเด็กเล็กๆมากขึ้น


11กิจกรรม...ผักสะอาดน่ากิน Uncut Classroom ตอน 2 ครูจินดา อยู่สุข รร.บ้านหนองพลับ
(ตอนต่อ) ชมห้องเรียนแบบไม่ตัดต่อ ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อกระตุ้นเด็กที่ไม่ชอบกินผัก หันรู้สึกดีต่อการกินผักของเด็กเล็กๆมากขึ้น
12กิจกรรม...ผักสะอาดน่ากิน Uncut Classroom ตอน 3 ครูจินดา อยู่สุข รร.บ้านหนองพลับ
(ตอนต่อ) ชมห้องเรียนแบบไม่ตัดต่อ ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อกระตุ้นเด็กที่ไม่ชอบกินผัก หันรู้สึกดีต่อการกินผักของเด็กเล็กๆมากขึ้น
13กิจกรรม...ผักสะอาดน่ากิน Uncut Classroom ตอน 4 ครูจินดา อยู่สุข รร.บ้านหนองพลับ
(ตอนต่อ) ชมห้องเรียนแบบไม่ตัดต่อ ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อกระตุ้นเด็กที่ไม่ชอบกินผัก หันรู้สึกดีต่อการกินผักของเด็กเล็กๆมากขึ้น
14เกมคู่แฝด ครูจินดา อยู่สุข รร.บ้านหนองพลับ
การประยุกต์การละเล่นพื้นบ้านเกมคู่แฝด มาจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนในชั้นปฐมวัย ช่วยพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
15เวิร์กชอป ระดับปฐมวัย : การฟังและตั้งคำถาม :การอภิปราย - Early Years Workshop : Listening and Questioning: Discussion
การวิเคราะห์ และสัมนาการสอนในช่วงปฐมวัย ต่อผู้ปฎิบัติการที่จะจดจำ วิธีการตั้งคำถามของเด็กๆที่ต่างกัน ความสามารถในการสร้างวัฒนธรรมการฟังที่ดี พร้อมไปกับการส่งเสริมการตั้งคำถามให้กับเด็กๆ


16สี่วัยของเด็ก: ช่วงปีแรก 0-5 ตอน 1 - Four Ages of Every Child : The First Age... 0-5 (1)
ดูผลการปฏิบัติงาน อันเนื่องมาจากแผนการปฏิรูปของเด็ก โดยใช้อายุเป็นขอบเขตกำหนด ระหว่างเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพ ผู้ปกครอง และคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กปฐมวัย
17สี่วัยของเด็ก: ช่วงปีแรก 0-5 ตอน 2 - Four Ages of Every Child : The First Age... 0-5 (2)
(ตอนต่อ) ดูผลการปฏิบัติงาน อันเนื่องมาจากแผนการปฏิรูปของเด็ก โดยใช้อายุเป็นขอบเขตกำหนด ระหว่างเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพ ผู้ปกครอง และคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กปฐมวัย
18จาก "ดี" เป็น "เด่น" ฉบับไม่ตัดต่อ : เรเชล แอตคินส์ บทเรียน 1 ตอน 1 - From Good To Outstanding Uncut : Rachel Atkins - Lesson 1 (1)
การสังเกตการณ์การเรียนการสอนของครูชั้นปฐมวัย ขณะที่เธอพยายามปรับปรุงระดับการสอนของเธอ เรื่องวิธีการอ่าน การเรียนแบบอิสระ เพื่อพัฒนาจากดี เป็นดีเยี่ยม
19จาก "ดี" เป็น "เด่น" ฉบับไม่ตัดต่อ : เรเชล แอตคินส์ บทเรียน 1ตอน 2 - From Good To Outstanding Uncut : Rachel Atkins - Lesson 1 (2)
(ตอนต่อ) การสังเกตการณ์การเรียนการสอนของครูชั้นปฐมวัย ขณะที่เธอพยายามปรับปรุงระดับการสอนของเธอ เรื่องวิธีการอ่าน การเรียนแบบอิสระ เพื่อพัฒนาจากดี เป็นดีเยี่ยม
20จาก "ดี" เป็น "เด่น" ฉบับไม่ตัดต่อ : เรเชล แอตคินส์ บทเรียน 1ตอน 3 - From Good To Outstanding Uncut : Rachel Atkins - Lesson 1 (3)
(ตอนต่อ) การสังเกตการณ์การเรียนการสอนของครูชั้นปฐมวัย ขณะที่เธอพยายามปรับปรุงระดับการสอนของเธอ เรื่องวิธีการอ่าน การเรียนแบบอิสระ เพื่อพัฒนาจากดี เป็นดีเยี่ยม


21จาก "ดี" เป็น "เด่น" ฉบับไม่ตัดต่อ : เรเชล แอตคินส์ บทเรียน 1ตอน 4 - From Good To Outstanding Uncut : Rachel Atkins - Lesson 1 (4)
(ตอนต่อ) การสังเกตการณ์การเรียนการสอนของครูชั้นปฐมวัย ขณะที่เธอพยายามปรับปรุงระดับการสอนของเธอ เรื่องวิธีการอ่าน การเรียนแบบอิสระ เพื่อพัฒนาจากดี เป็นดีเยี่ยม
22จาก "ดี" เป็น "เด่น" ฉบับไม่ตัดต่อ : เรเชล แอตคินส์ บทเรียน 2 ตอน 1 - From Good To Outstanding Uncut : Rachel Atkins - Lesson 2 (1)
สังเกตการณ์ชั้นเรียนครั้งที่สอง ของครูชั้นเตรียมอนุบาล เพื่อพัฒนาอาชีพระดับดี ไปสู่ระดับที่ดีเยี่ยม
23จาก "ดี" เป็น "เด่น" ฉบับไม่ตัดต่อ : เรเชล แอตคินส์ บทเรียน 2 ตอน 2 - From Good To Outstanding Uncut : Rachel Atkins - Lesson 2 (2)
(ตอนต่อ) สังเกตการณ์ชั้นเรียนครั้งที่สอง ของครูชั้นเตรียมอนุบาล เพื่อพัฒนาอาชีพระดับดี ไปสู่ระดับที่ดีเยี่ยม
24จาก "ดี" เป็น "เด่น" ฉบับไม่ตัดต่อ : เรเชล แอตคินส์ บทเรียน 2 ตอน 3 - From Good To Outstanding Uncut : Rachel Atkins - Lesson 2 (3)
(ตอนต่อ) สังเกตการณ์ชั้นเรียนครั้งที่สอง ของครูชั้นเตรียมอนุบาล เพื่อพัฒนาอาชีพระดับดี ไปสู่ระดับที่ดีเยี่ยม
25จาก "ดี" เป็น "เด่น" ฉบับไม่ตัดต่อ : เรเชล แอตคินส์ บทเรียน 2 ตอน 4 - From Good To Outstanding Uncut : Rachel Atkins - Lesson 2 (4)
(ตอนต่อ) สังเกตการณ์ชั้นเรียนครั้งที่สอง ของครูชั้นเตรียมอนุบาล เพื่อพัฒนาอาชีพระดับดี ไปสู่ระดับที่ดีเยี่ยม


26เวิร์กชอป ระดับปฐมวัย: การอภิปรายเรื่อง "เรียนผ่านการเล่น" - Early Years Workshop : Play to Learn: Discussion
การสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการส่งเสริม และให้คุณค่ากับการเล่นละครของเด็ก ๆ การจัดสรรทรัพยากร และสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม
27ลงมือปฏิบัติสำหรับระดับปฐมวัย:สภาพแวดล้อมในการเรียน - Early Years In Action : The Learning Environment
การเรียนรู้จากสภาวะแวดล้อม ให้ได้ผลในระดับสูงสุด และมีค่าใช้จ่ายในระดับต่ำ ชมแผนการปฏิรูปเรือนเพาะชำต้นไม้มาเป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กๆ
28ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก: แบบจำลองความเป็นผู้นำ - Children's Centres : Models of Leadership
การแนะนำการสอนความเป็นผู้นำ ให้คุณครูของโรงเรียนอนุบาล ชมประสิทธิภาพของความเป็นผู้นำ ของผู้จัดการศูนย์รับเลี้ยงเด็ก 2 แห่งที่ทำงานเพื่อให้บริการอย่างครบวงจร
29การอ่านในชั้นปฐมวัย-บทเส้นทางการอ่านของอดัม ตอน 1 - Early Reading : Teacher Video: Adam's Reading Journey 1
ตามติดการพัฒนาการในการอ่านของเด็กชายวัย 5 ขวบจากการใช้กลยุทธ์หลากหลาย อาทิ คุยกับตัวเอง วิดีโอบันทึกประจำวันตลอด 12 สัปดาห์
30การอ่านในชั้นปฐมวัย-บทเส้นทางการอ่านของอดัม ตอน 2 - Early Reading : Teacher Video: Adam's Reading Journey 2
(ตอนต่อ) ตามติดการพัฒนาการในการอ่านของเด็กชายวัย 5 ขวบจากการใช้กลยุทธ์หลากหลาย อาทิ คุยกับตัวเอง วิดีโอบันทึกประจำวันตลอด 12 สัปดาห์


31สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบในแนวทางนีโอฮิวแมนนิส รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล, อ.มณีวรรณ์ ทองอำพัน รร.อมาตยกุล
การศึกษาแบบนีโอฮิวแมนนิส มุ่งไปที่ขั้นอนุบาลศึกษาเป็นหลัก เนื่องจากเห็นว่าการศึกษาระดับนี้เป็นพื้นฐานของชีวิต กระบวนการเรียนการสอนเน้นการพัฒนาใน 4 ด้านหลัก คือ ร่างกาย จิตใจ ความรักหรือความมีน้ำใจ และวิชาการ
32พัฒนาเด็กด้วย 7 รู้ ตามหลักสัปปุริสธรรม ผอ.กันต์ฤทัย นาห้วยทราย, อ.ดาวนนท์ รักษาแก้ว, อ.ปานหทัย ท้าวเป็ง รร.บ้านคุณแม่
ด้วยความมุ่งหวังที่จะพัฒนาเด็กวัยปฐมวัยเติบโตขึ้นในสังคมด้วย “ความดี” โรงเรียนนำธรรมะของคนดี 7 ประการ “สัปปุริสธรรม 7” มาประยุกต์ใช้ ในกิจกรรมการเรียนการสอนให้เด็ก ๆ
33เรียนรู้เชิงประสบการณ์ เสริมสร้างทักษะชีวิต ตอน 1 ดร.ชบา พันธุ์ศักดิ์ รร.วัดพระธาตุ
ชั้นเรียนแรกในโรงเรียนของเด็กๆทุกคน คือชั้นอนุบาล ดร.ชบา พันธุ์ศักดิ์ ครูอนุบาลของรร.วัดพระธาตุ จ.สุพรรณบุรี จึงมุ่งให้เด็กๆเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิต มากกว่าการอ่านเขียนเรียนเลข
34เรียนรู้เชิงประสบการณ์ เสริมสร้างทักษะชีวิต ตอน 2 ดร.ชบา พันธุ์ศักดิ์ รร.วัดพระธาตุ
(ตอนต่อ) ติดตามเรื่องราวการเรียนรู้ของเด็กๆอนุบาล ผ่านบทเรียนในบ้านรองเท้า ห้องเรียนอนุบาลเล็กๆ ของดร.ชบา พันธุ์ศักดิ์ ครูอนุบาลของรร.วัดพระธาตุ จ.สุพรรณบุรี ซึ่งได้จัดรูปแบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ เพื่อสร้างทักษะชีวิตให้กับเด็กๆอย่างสนุกสนาน
35ศูนย์เยาวชน : สุขภาพกับการศึกษา - Children's Centres : Integrating Health and Education
โปรแกรมนี้จะตรวจสอบภาวะความเป็นผู้นำ ของศูนย์การเรียนรู้ และแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างดี เมื่อการให้บริการด้านการศึกษา และด้านสุขภาพดำเนินไปควบคู่กัน


36ปฏิบัติการสำหรับเด็กปฐมวัย ICT - Early Years In Action : ICT
ชมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ด้วยการผนวกเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ากับการเรียนการสอนทั้ง 6 แขนงในระดับพื้นฐาน
37บทบาทสมมติในชั้นปฐมวัย : การจัดฉากและวางแผน - Early Years : Role Play - Setting Up and Planning
ที่ปรึกษาด้านการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล ได้ศึกษาการวางแผน และการจัดทำพื้นที่ในการเล่นบทบาทสมมติ ว่าช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน
38โบยบินไปตามแรงบันดาลใจ - Inspirations : Keep the Aspirations Flying
การเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน เพราะบรรยากาศที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้เช่นนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ โดยอาศัยกิจกรรมหลากหลายประเภท รวมทั้งการสำรวจ และการเล่นที่เปิดโอกาสให้เด็กทำเลอะเทอะได้
39ระดับปฐมวัย : บทบาทสมมุติ : การจัดการและการเปลี่ยนแปลง - Early Years : Role Play - Managing and Changing
ครูที่ปรึกษาเด็กอนุบาล นำเสนอเคล็ดลับ และคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีบริหารจัดการ และปรับเปลี่ยนสถานที่เล่นละคร การคอยปรับเปลี่ยนใหม่อยู่เสมอจึงเป็นสิ่งสำคัญ
40ลงมือปฏิบัติสำหรับระดับปฐมวัย : พัฒนาการทางสังคม อารมณ์ และเรื่องส่วนตัว - Early Years In Action : Personal, Social and Emotional Development
รายการตอนนี้ถ่ายทำหลังเกิดเหตุระเบิดในกรุงลอนดอน จึงเน้นประเด็นที่ความรู้สึกไม่สบายใจ การนำสมมติบทบาทมาให้เด็กเข้าใจสถานการณ์ต่างๆได้


41ลงมือปฏิบัติสำหรับระดับปฐมวัย : เริ่มต้นด้วยสุขภาพที่ดี - Early Years In Action : A Healthy Start
ติดตามชมโครงการเฮลตีสตาร์ท (การเริ่มต้นอย่างมีสุขภาพดี) คือสารพัดวิธีในการแนะนำมุมมองที่ดีต่ออาหารให้เด็ก ในโรงเรียนอนุบาลได้รู้จัก
42ระดับปฐมวัย : กิจวัตรประจำวัน - Early Years : Daily Routines
ศึกษากิจวัตรประจำวันที่โรงเรียนอนุบาล และค้นหากิจกรรม ที่จะพัฒนากลยุทธ์เพื่อการเรียนรู้แบบเน้นความสนุกสนาน
43พัฒนาการการสอนคณิตศาสตร์ : การเรียนการสอนชั้นพื้นฐาน ระดับปฐมวัย - Progression in Primary Maths : Teaching and Learning - Early Years Foundation Stage
การเฝ้าสังเกตการณ์ และการวางแผนอย่างรอบคอบ การสอนที่เน้นหลักพึ่งตัวเอง และเรียนแบบเล่นคือหัวใจของการพัฒนาด้านคณิตศาสตร์สำหรับเด็กเล็ก
44เรียนรู้ผ่านการเล่น : การพัฒนาด้านร่างกาย - Learning Through Play : Physical Development
โรงเรียนนำร่อง สำหรับโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน ส่งเสริมการพัฒนาเชิงกายภาพอย่างไร ในชั้นเตรียมอนุบาล
45เรียนรู้ผ่านการเล่น : การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ - Learning Through Play : Creative Development
ชมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนแบบใหม่ โรงเรียน ส่งเสริมการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์อย่างไร


46เวิร์กชอปชั้นปฐมวัย : การฟัง และการตั้งคำถาม Early Years Workshop : Listening and Questioning
พบกับความสำคัญ ของการที่ครูอนุบาลรับฟังความคิดของเด็กเล็ก ๆ ผ่านการเรียนรู้เรื่อง คุณสมบัติของน้ำ ครูอนุบาลคนอื่น ๆ คอยดูแลอยู่ห่าง ๆ และพร้อมจะเข้าแทรกตามสมควร
47กคิดสร้างสรรค์ ปลุกจินตนาการด้วยการเคลื่อนไหว อ.ประจวบ สินธุสาร (อนุบาล 1), อ.กมลรักษ์ สีน้ำเงิน (อนุบาล 2) รร.คลองทรงกระเทียม
ชมการนำแนวคิด และเทคนิคที่ได้จากการอบรมเรื่องของ Movement มาใช้ประยุกต์กับการเรียนการสอน โดยเน้นฝึกความคิดให้เด็ก ๆ ด้วยกิจกรรม “การเคลื่อนไหวตามจินตนาการ”
48เล่านิทานสร้าง "ความคิด" อ.วันเพ็ญ ทิพย์เวียง รร.อนุบาลลำพูน
แก้ปัญหาที่พบว่าเด็กมีความคิดสร้างสรรค์น้อย พบกิจกรรม “จัดประสบการณ์เล่านิทาน” ใช้เทคนิคจัดหาสื่อภาพที่หลากหลายกระตุ้นให้เด็ก ๆ คิดสร้างสรรค์
49ปฐมวัยเรียนรู้งานของพ่อ อ.ดวงหทัย เดชารัตนเจริญกิจ และ อ.อุดมเดช เกตุแก้ว รร.แก่นจันทร์วิทยา
ชมการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่างๆ ของเด็กปฐมวัยกับการเรียนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
50การศึกษาปฐมวัยตามแนววอลดอร์ฟ อ.อภิสิรี จรัลชวนะเพท , อ.แจ่มจันทร์ ล้อเลิศสกุล รร.อนุบาลบ้านรัก
การศึกษาปฐมวัยในแนววอลดอร์ฟนั้น เชื่อว่าเด็กทุกคนมีศักยภาพภายในตัวเอง พ่อแม่ ครู มีหน้าที่ในการเป็นต้นแบบที่ดี คอยให้ความรัก และเปิดโอกาสให้เขาค่อย ๆ เรียนรู้เรื่องราวที่เหมาะสม


51เวิร์กชอป ระดับปฐมวัย : อนุบาล 1 ตอนที่ 1 - Early Years Workshop : Reception 1
ชมการวางแผน และแนวทางปฎิบัติของโรงเรียน ในการแบ่งปัน พื้นที่กลางแจ้งร่วมกัน
52เวิร์กชอป ระดับปฐมวัย : อนุบาล 1 ตอนที่ 2 - Early Years Workshop : Reception 2
(ตอนต่อ) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญปฐมวัยวิเคราะห์การปฏิบัติที่โรงเรียนจัดทำขึ้น และพูดคุยเกี่ยวกับสมดุลระหว่างการเล่นที่เด็กเป็นคนนำเล่นเอง กับผู้ปฏิบัติงานเป็นคนริเริ่ม
53เวิร์กชอป ระดับปฐมวัย : เนิร์สเซอรี่ ตอนที่ 1 - Early Years Workshop : Nursery 1
เยี่ยมชมโรงเรียนอนุบาล เพื่อทำการสำรวจ และประเมินผล สถานที่ๆมีชาวมุสลิมเป็นส่วนใหญ่ มีเด็กที่พูดถึง 10ภาษาด้วยกัน
54เวิร์กชอป ระดับปฐมวัย : เนิร์สเซอรี่ ตอนที่ 2 - Early Years Workshop : Nursery 2
(ตอนต่อ) คณะผู้เชี่ยวขาญพูดคุยถึงประเด็นต่างๆ ที่เกิดขั้นในรายการตอนที่ 1 คุณค่าของคนทำงานหลากหลายภาษาในแหล่งเสื่อมโทรม คุณค่าของการจดบันทึกเร็วๆ และวิธีการที่จะนำไปใส่ในประวัติของเด็ก
55เวิร์กชอป ระดับปฐมวัย : คนดูแลเด็ก ตอนที่ 1 - Early Years Workshop : Childminder 1
ตามติด พี่เลี้ยงผู้ดูแลเด็ก พบเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยดึงความสนใจของเด็กเป็นศูนย์กลาง


56เวิร์กชอป ระดับปฐมวัย : คนดูแลเด็ก ตอนที่ 2 - Early Years Workshop : Childminder 2
(ตอนต่อ) อภิปรายเกี่ยวกับการดูแลเด็ก พร้อมพูดคุยเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นที่เอาเด็กเป็นศูนย์กลางสำหรับวางแผน
57ภาษาธรรมชาติ Whole Language ดร.วรนาท รักสกุลไทย, ดร.ภัทรดรา พันธุ์สีดา
การเรียนการสอนส่งเสริมให้เด็กรักภาษาได้ด้วยทฤษฎี "ภาษาธรรมชาติ"
58โปรแกรมการเรียนรู้แบบไฮสโคป ดร.วรนาท รักสกุลไทย ,อ.กัลยา เทพวงษ์, อ.พรชนิตท์ ก้องกำไก
ไฮสโคป ที่ยึดผู้เรียนเป็นหลัก เน้นการเรียนด้วยการวางแผน Plan Do Review ที่จะทำให้ผู้เรียนรู้จักการจัดการวางแผนด้วยตนเอง
59Project Approach การสอนแบบโครงการ อ.วรนาท รักสกุลไทย, อ.ศศกมล บูรัชฏะ
เจาะลึกขั้นตอนการเรียนแบบ Project Approach เทคนิคการเรียนการสอนที่จะทำให้เด็ก ๆ สามารถเรียนสิ่งที่ตัวเองสนใจ
60มอนเตสเซอรี่วิถีไทย อ.สุธิดา ซื่อแท้ อ.สุจิตรา จอมคำศรี
ประธานพีระยานุเคราะห์มูลนิธิ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน เน้นให้เด็กเรียนรู้ด้วยความสุข จึงได้นำการเรียนรู้ผ่านของเล่น มาประยุกต์เข้ากับทฤษฎีมอนเตสเซอรี่ในบริบทแบบไทยๆ61ฝึกคิดสร้างสรรค์ ด้วยกิจกรรมศิลปะ อ.เรณู ทองทา
กระบวนการพัฒนาสมองของเด็กดีที่สุดอยู่ในวัย 0- 6 ปีแรก ชมกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ฝึกให้เด็กมีจินตนาการหลายรูปแบบ ด้วยกิจกรรมศิลปะผสม
62การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน ดร.นฤมล เนียมหอม
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้จากนิทาน ให้เด็กปฐมวัย ได้เรียนรู้จากสิ่งที่ชอบ กับกิจกรรมจาก การเล่นละคร ร้องเพลง และเล่นดนตรี เด็กๆได้เรียนรู้ มีส่วนร่วม ได้คิด วิเคราะห์
63ฟื้นฟูการอ่านแบบตัวต่อตัว - KS1/2 English : Reading Recovery: One-to-One
การฟื้นฟูการอ่าน โปรแกรมเสริมสำหรับเด็กเล็ก หลักสูตรเข้มข้น 1:1 ครูหนึ่งคน ต่อนักเรียนหนึ่งคน
64การอ่านเบื้องต้น - Primary Framework : Early Reading
พบวิธีสอนการอ่านออกเสียงรูปแบบใหม่ ให้เด็กเรียนรู้เรื่องเสียง และเข้าใจความหมายของเสียงแทน การเน้นอ่านตัวอักษร
65เด็กที่ไม่เหมือนใคร - EYFS Today : A Unique Child
จากตัวอย่างห้องเรียนของเมืองลีดส์ และ เบอร์มิ่งแฮม ชมบทวิเคราะห์ผ่านผู้เชี่ยวชาญ จากศูนย์วิจัยเด็กเล็ก


66สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ - EYFS Today : Enabling Environments
โรงเรียนในเมือง ลีดส์ ส่งเสริมให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดีไม่ว่าจะในหรือนอกห้องเรียน เอื้อต่อการเรียนรู้ และพัฒนาการที่ดีของเด็กๆ
67การเรียนรู้และพัฒนา - EYFS Today : Learning and Development
โรงเรียนในเมือง เบอร์มิ่งแฮม ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร และปรับมุมมองใหม่ทางการศึกษา โดยให้ความสำคัญกับการเล่น
68พวกเขาทำอย่างไรกันในสวีเดน ตอนที่ 1 - Early Years - How Do They Do It In-Sweden
พบรูปแบบการศึกษาของเด็กอนุบาล ของประเทศสวีเดน ที่นี่เด็กๆ ได้เล่นกันเต็มที่ เด็กเล็กๆได้นอนนอกห้อง
69พวกเขาทำอย่างไรกันในสวีเดน ตอนที่ 2 - Early Years - How Do They Do It In-Sweden
พบรูปแบบการศึกษาของเด็กอนุบาล ของประเทศสวีเดน ที่นี่ ไม่มีวิชา ไม่มีการสอนตัวหนังสือสักตัว แต่เด็กสวีเดน มีอัตราการเรียนดี อันดับต้นๆของยุโรป
70ปฐมวัยให้เป็นสุข : การเรียนรู้จากการเล่น - Early Years Workshop : Play to Learn
เราจะเรียนรู้ได้เร็วที่สุดเมื่อเราสนุก ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็ก หรือผู้ใหญ่ มาร่วมเรียนรู้จากการเล่นของเด็กๆ


71ปฐมวัยให้เป็นสุข : การฟื้นฟูการอ่าน - Reading Recovery : A Whole School Approach
เมื่อทั้งโรงเรียน ได้เข้าโปรแกรมการฟื้นฟูการอ่าน ไม่เพียงแก้ปัญหาให้ตัวเด็กเท่านั้น
72ปฐมวัยให้เป็นสุข : วิศวกรน้อย พวกเขาทำอย่างไรในเยอรมนี ตอนที่ 1 - Early Years Engineering-How Do They Do It in-German
การให้ความสำคัญต่อปัญหาการขาดแคลนวิศวกรในประเทศเยอรมนี โดยบริษัทยักษ์ใหญ่ อย่าง Seimens มีแนวคิดว่าพวกเขาควรปลูกฝังความรู้พื้นฐานให้แก่อนาคตของชาติ
73ปฐมวัยให้เป็นสุข : วิศวกรน้อย พวกเขาทำอย่างไรในเยอรมนี ตอนที่ 2 - Early Years Engineering-How Do They Do It in-German
ปัญหาการขาดแคลนวิศวกรในประเทศเยอรมนี พวกเขาคิดปลูกฝังความรู้พื้นฐานให้แก่อนาคตของชาติ ด้วย "กล่องแห่งการค้นพบ"
74ปฐมวัยให้เป็นสุข : สนุกสนานกับการออกเสียง - Phonics without tears
เมื่อทักษะการอ่านและเขียนของเด็กๆอนุบาลต่ำกว่ามาตราฐาน มาชมเทคนิคการฝึกออกเสียง โดยใช้ท่าประกอบ
75เรียนรู้นอกห้องเรียน กับโรงเรียนในป่า - Outdoor Learning with Forest School
เปิดโลกของเด็กๆ ในช่วงปฐมวัย กับการสนับสนุนให้มีความรักธรรมชาติ สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต การเรียนรู้นอกห้องกับโรงเรียนในป่า